Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Společnost Beneš & Michl s.r.o. („poskytovatel“), IČ 28046234, se sídlem Masarykova 921/91, Plzeň - Doubravka, PSČ 312 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22671 stanovuje tyto Smluvní podmínky pro poskytování služby TaskPark®.

Smluvní podmínky pro poskytování služby TaskPark® určují základní obchodní, technické, provozní a organizační podmínky pro poskytování služby TaskPark® provozovatelem společností Beneš & Michl s.r.o.

Služba TaskPark® je přístupná na internetové stránce www.taskpark.com.

Nestanoví-li provozovatel jinak, řídí se poskytování služby TaskPark® právním řádem České republiky.

Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese: http://taskpark.com/terms.

Společnost Beneš & Michl s.r.o. si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění změnit, kdy datum poslední aktualizace smluvních podmínek bude vždy uvedeno v zápatí těchto smluvních podmínek.

V případě aktualizace smluvních podmínek má uživatel služby možnost do 15 dnů od změny smluvních podmínek službu zrušit a ukončit tak spolupráci s poskytovatelem, v případě pokud tak neučiní, má se za to, že s takto upravenými smluvními podmínkami souhlasí.

Uživatel užíváním služby TaskPark® souhlasí s obsahem těchto smluvních podmínek a s právy a povinnostmi, které pro něj z těchto podmínek při užívání služby TaskPark® vyplývají.

Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení práv a povinností pro něj z těchto podmínek vyplývajících, si poskytovatel vyhrazuje právo dočasně pozastavit či úplně zrušit uživateli přístup ke službě TaskPark®.

Společnost Beneš & Michl s.r.o. si vyhrazuje právo poskytovanou službu TaskPark® kdykoliv v průběhu jejího poskytování měnit a upravovat, a to bez předchozího upozornění uživatele.

Základní pojmy

Provozovatel - Společnost Beneš & Michl s.r.o., IČ 28046234, se sídlem Masarykova 921/91, Plzeň - Doubravka, PSČ 312 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22671

Uživatel – fyzická osoba, která využívá služeb společnosti Beneš & Michl s.r.o.

Služba – představuje aplikaci TaskPark®, kdy její funkce, možnosti jejího užití jsou popsány na internetové adrese www.taskpark.com, kdy prostřednictvím této stránky je daná služba rovněž pro uživatele přístupná a prostřednictvím této internetové stránky si rovněž může vytvořit svůj uživatelský účet

Uživatelský účet – účet, který si uživatel založí za účelem přístupu ke službě

Skupina – soubor uživatelských účtů, které jsou v rámci skupiny jednotně administrovány, kdy administrátorská práva ke skupině má její zakladatel a ten může kdykoliv tato práva převést na jiného uživatele ve skupině

Základní podmínky užití služby TaskPark®

Služba TaskPark® je provozována na serverech umístěných v České republice.

Služba je poskytována „tak, jak je“, kdy uživatel souhlasí s tím, že užívá službu na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost a bez jakýchkoliv záruk provozovatele. Provozovatel nezaručuje bezpodmínečnou bezpečnost a nepřetržitou funkčnost služby.

V souvislosti s poskytovanou službou může docházet k jejímu dočasnému omezení, přerušení či snížení její kvality. V takovém případě provozovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo jiným obdobným způsobem.

Technická podpora provozovatele je uživateli poskytována výhradně prostřednictvím e-mailu.

Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v aplikaci je uživatel povinen neprodleně oznámit provozovateli, a to prostřednictvím e-mailu provozovatele.

Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování službě v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, konektivity apod.).

Provozovatel je oprávněn okamžitě, pokud uživatel poruší některou z povinností stanovenou mu v těchto smluvních podmínkách, zrušit účet a odstranit obsah služby uživatele. Veškeré nároky provozovatele na náhradu škody a ušlého zisku vzniklé v důsledku porušení povinnosti plynoucí z těchto smluvních podmínek se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Uživateli je zakázáno službu poskytovanou provozovatelem jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce.

Podmínky užití uživatelského účtu

Pro účely registrace jména uživatele je uživatel povinen předložit provozovateli služby úplné a pravdivé informace.

Uživatel se zavazuje, že nesdělí třetí osobě své přístupové heslo a neumožní třetí osobě přístupu ke svému uživatelskému účtu a nepodnikne žádné kroky, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti účtu uživatele.

Pokud uživatel zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení ke službě třetí osobou, bezodkladně to sdělí provozovateli.

Uživatelem služby musí být vždy fyzická osoba, kdy provozovatel zakazuje jakoukoliv registraci ke službě pomocí automatických nástrojů (vyhledávací roboti, prohledávací moduly a trapery). V případě pokud se provozovatel o takto vytvořeném účtu dozví, vyhrazuje si právo takový účet okamžitě a bez předchozího upozornění zrušit.

Uživatel služby se zavazuje poskytovat provozovateli své skutečné jméno a přístupové údaje, kdy plně odpovídá za správnost a úplnost jím poskytnutých údajů při registraci ke službě a dále odpovídá za včasné oznámení jakýchkoliv změn těchto údajů provozovateli. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné nesrovnalosti vzniklé porušením této oznamovací povinnosti.

Uživatel se zavazuje, že svůj uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě.

Bez vědomí a souhlasu provozovatele nesmí uživatel přenést svůj účet na jiného uživatele.

Uživatel je sám odpovědný za veškerý obsah, který prostřednictvím služby zveřejňuje a dále nese veškerou odpovědnost za aktivitu v rámci služby.

Uživateli se zakazuje pod sankcí okamžitého zrušení uživatelského účtu prostřednictvím služby zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí a jiný legální i nelegální obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst provozovatele, případně jiný obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

Uživateli se zakazuje prostřednictvím služby propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů.

Uživatel má dále zákaz užívat službu k nezákonným činnostem, šířit klamavý či škodlivý obsah či obsah, který je v rozporu s dobrými mravy.

Uživateli se dále zakazuje jakákoliv činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení či nesprávnou funkci služby, případně vzhled služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet uživatele rovněž v případě, pokud uživatel poruší některou z povinností pro něj z těchto smluvních podmínek plynoucí, kdy tím není dotčeno případné právo provozovatele na náhradu škody.

Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že servery provozovatele jsou spravovány třetí stranou, a to smluvním partnerem provozovatele, kdy uživatel souhlasí s tím, že pro tyto účely bude správci serveru umožněn přístup k údajům a obsahu uživatelského účtu uživatele.

Provozovatel provádí zálohování dat v časových intervalech zvolených provozovatelem.

Provozovatel i přes výše uvedené nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou ztrátu dat uživatele způsobenou chybou hardwaru a uživatel souhlasí s tím, že je povinen zajistit si zálohu veškerých dat a obsahu, který uvádí na svém účtu, prostřednictvím vlastního zálohování dat.

Platební podmínky

Uživatel má možnost užívat službu zdarma, a to po dobu 30-ti dní od registrace ke službě, kdy v případě pokud uživatel v této třicetidenní době svůj účet nezruší, má se za to, že chce službu užívat i nadále a podle jím zvoleného tarifu mu bude účtován poplatek za poskytovanou službu.

Poplatek za poskytovanou službu je účtován měsíčně, a to vždy pro vytvořenou skupinu, kdy za vytvořenou skupinu je povinen hradit poplatek vždy zakladatel skupiny a zakladatel je dále povinen uhradit poplatek na dané období 1 měsíc dopředu.

V případě pokud by uživatel, který je zakladatelem skupiny poskytl pro účely registrace identifikační údaje týkající se právnické osoby, jejímž jménem je zároveň oprávněn jednat, vzniká tím smluvní vztah mezi touto právnickou osobou a provozovatelem a tato právnická osoba je rovněž odpovědná za úhradu poplatku za poskytovanou službu. Za těchto podmínek je zakladatel skupiny zároveň ručitelem za úhradu tohoto poplatku v případě, pokud by právnická osoba tento poplatek neuhradila a provozovatel je v takovém případě oprávněn požadovat úhradu poplatku po zakladateli.

Poplatek za službu se počíná hradit 30. dnem od registrace k dané službě.

Cena za službu je stanovena dle aktuálního ceníku provozovatele, který je k dispozici na internetové stránce http://taskpark.com/price, a uživatel má na výběr ze více tarifů.

Veškeré ceny za služby jsou uvedeny bez DPH.

Uživatel může kdykoliv v průběhu užívání služby změnit užívaný tarif, kdy je v souvislosti s touto změnou povinen uhradit poměrnou částku za zvolený tarif dle ceníku vztahující se k danému zúčtovacímu období.

Pokud si uživatel v průběhu užívání služby zvolí nižší tarif (tarif s nižší cenou), bere na vědomí, že to může mít za následek ztrátu modulů navíc a dat v nich obsažených a ztrátu části obsahu uživatelského účtu, kdy za případnou ztrátu dat či vzniklou škodu nenese provozovatel služby žádnou odpovědnost.

Pokud uživatel neuhradí ke dni splatnosti poplatek za užívání služby nebo její část, vyhrazuje si provozovatel právo službu uživateli pozastavit, a to až do okamžiku, kdy bude dlužná částka uživatelem uhrazena. V případě pozastavení služby provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu obsahu ve službě a taktéž nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by uživateli tímto pozastavením služby vznikla.

Uživatel souhlasí s tím, že pro případ prodlení s úhradou poplatku za službu či jeho části má provozovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.

Poplatek za službu může uživatel uhradit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem na účet provozovatele.

Uživatel může aktivovat opakované platby platební kartou. Při aktivaci opakované platby je vyžadován souhlas se založením opakované platby a s uložením platebních údajů na straně provozovatele platební brány Po aktivaci budou poplatky za službu automaticky uhrazeny z platební karty v první den účtovacího období. Výše opakované platby je vždy shodná s výši poplatku za objednanou službu a její výše je neměnná. Změnu, nebo zrušení opakovaných plateb je možné provést přímo v sekci “Předplatné”, která je přístupná po přihlášení. Změnu, nebo zrušení opakované platby lze také provést pomocí zaslání e-mailu na adresu support@taskpark.com. V případě změny tarifu je automaticky opakovaná platba zrušena a je ji potřeba znovu aktivovat. Dnem splnění peněžního závazku uživatele za poskytovanou službu se rozumí připsání částky na účet provozovatele.

Provozovatel platební brány nakládá s údaji podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv cenu za službu změnit, kdy aktuální cena za služby poskytované uživateli je uvedena v ceníku provozovatele.

Právo k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví

Celá služba TaskPark® a jakákoliv její část je duševním vlastnictvím provozovatele.

TaskPark® je registrovanou ochrannou známkou a majitelem této ochranné známky je provozovatel.

Provozovatel si vyhrazuje právo převést licenci, ochrannou známku a veškerá práva a povinnosti vztahující se ke službě TaskPark® na třetí osobu a uživatel souhlasí s poskytnutím veškerých svých údajů a obsahu služby této třetí osobě.

Uživatel není oprávněn používat obchodní firmu provozovatele, názvů, obchodních značek, ochranných známek, log, doménových jmen, označení a obchodní prvky provozovatele.

Uživatel je povinen při své činnosti podle těchto smluvních podmínek chránit práva k nehmotným statkům provozovatele.

Uživateli je zakázáno pořizovat screenshoty a další jiné výstupy, než ty, které služba přímo umožňuje.

Uživatel je povinen užívat službu v souladu s podmínkami stanovenými provozovatelem. Jakékoliv jiné použití služby může zakládat porušení autorských práv a provozovatel je v takovém případě oprávněn po uživateli požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tím vznikne.

Ochrana důvěrných informací, shromažďování, evidence a užití informací

Osobními údaji se rozumí informace o uživateli, na základě kterých lze uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o uživateli vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.

V souladu s těmito smluvními podmínkami je provozovatel oprávněn požadovat po uživateli v rámci registrace povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit provozovateli další nepovinné údaje.

Poskytnutí jakýchkoli citlivých údajů není povinné. Poskytovatel po uživateli nevyžaduje jakékoli citlivé údaje. Pokud uživatel poskytne v rámci užívání služby jakékoli citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

Provozovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých uživatelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje uživatele pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto smluvních podmínek) a pro statistické účely.

Provedením registrace uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto smluvních podmínek provozovateli za účelem identifikace uživatele při užívání služby.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Provozovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv provozovatele nebo třetích osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů nebo třetích osob.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Ne však po dobu delší než 10 let od ukončení užívání služby. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.

Uživatel má v souladu se zákonem č. 101/2000Sb a s účinností od 25. 5. 2018 s nařízením (EU) 2016/679 právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:

Pro uplatnění tohoto práva je potřeba zažádat v písemné podobě na adresu provozovatele a na důkaz ověření identity je potřeba připojit notářsky ověřený podpis.

Zánik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem je sjednán na dobu neurčitou.

Uživatel může kdykoliv službu zrušit a přímo prostřednictvím svého účtu, kdy zrušení služby je okamžité po požadavku uživatele.

Uživatel si je vědom toho, že po zrušení svého účtu dojde ke ztrátě veškerých informací, dat a obsahu, který na svém učtu uvedl, a nese veškerou odpovědnost za vzniklé následky ukončením služby.

Pokud dojde ke zrušení služby a uživatelského účtu uživatele před uplynutím doby, na které byl uhrazen poplatek za službu, uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že zbývající nevyčerpaná částka se mu nevrací.

Zrušení účtu nemá vliv na nárok provozovatele na úhradu veškerých dlužných částek po uživateli.


Aktualizace: 21.5.2018